امروز دوشنبه۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۷:۲۸

شناسه خبر: 2728
منتشر شده در تاریخ: ۵ دی ,۱۳۹۴
ساعت: ۹:۵۶ ب.ظ
گروه: یادداشت
علی باقرپورآذریان "حقوقدان و مدرس دانشگاه"

انتخاب آگاهانه تعهّد اجتماعی

یکی از شاخصه های بارز انسان قدرت انتخاب وتصمیم گیری اوست، قدرتی که ناشی از نیروی عقل واندیشه انسان است وهمین خصیصه خدایی است که او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است. انتخاب زمانی به معنای واقعی کلمــــه انتخـــاب شمرده می شود که ناشی از معرفت وشناخت باشد وهمین معرفت وشناخت توام با آگاهی […]

یکی از شاخصه های بارز انسان قدرت انتخاب وتصمیم گیری اوست، قدرتی که ناشی از نیروی عقل واندیشه انسان است وهمین خصیصه خدایی است که او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.

انتخاب زمانی به معنای واقعی کلمــــه انتخـــاب شمرده می شود که ناشی از معرفت وشناخت باشد وهمین معرفت وشناخت توام با آگاهی است که به انتخاب انسان در تمام زمینه ها هویت می بخشد ودلایل انتخاب او را روشن می کند. انتخابی که با تعقّل وتفکّر وتحقیق و تفحّص صورت می گیرد به طور قطع بهترین انتخاب خواهد بود

انتخابهای انسان را به لحاظ تاثیــرات آتی آن بر زندگی فردی واجتماعی او می توان به دو بخشی کلّی تقسیم نمود :

الف : انتخاب های شخصی وفردی : انتخاب هایی است که بیشتر به زندگی شخصی وخصوصی افراد مربوط می باشد ونتایج منفی یا مثبت بیشتر بر زندگی فردی و شخصی او تاثیر گذار خواهد بود.

ب : انتخاب های گروهی واجتماعی : انتخاب هایی است که انسان برای شرکت وتاثیرگذاری در روند زندگی اجتماعی جهت رسیدن به حیات مطلوب اجتماعی بدان مبادرت می ورزد.

نتایج انتخاب اجتماعی برخلاف انتخاب فردی او، تنها متوجه شخص انتخاب کننده و زندگی شخصی و فردی اونیست بلکه ضمن تاثیر گذاری بر زندگی فردی و شخصی اش، بر زندگی تک تک افراد اجتماع وبه تعبیری بر زندگی همه افراد جامعه تاثیر گذار خواهد بود.

قدرت انتخاب انسان حاکی از اختیار و قدرت تشخیص اوست واین اختیار وتشخیص و انتخاب، ایجاد مسئولیت می کند.انسان انتخابگرمسئول نتایج مثبت یا منفی انتخاب خویشتن است.مسئولیتی که در انتخاب اجتماعی بسیار پررنگ تر ازانتخاب فردی و شخصی است زیرا فرد درانتخاب اجتماعی ضمن تصمیم گیری برای زندگی وآینده خود به نوعی برای زندگی وآینده همنوعان اجتماعی خود نیز تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر تک تک افراد جامعــــه در زمان تصمیم گیری وانتخاب در برابر تمام جامعه مسوؤل هستند، اعتقاد راسخ به این مسوؤلیت اجتماعی منجــــر به تعهداجتماعی می گردد، تعهدی که به انسان اجازه نمی دهد که صرفاً به خویشتن خویش و به منافع فردی وشخصی خود بیاندیشد.

توجّه اعتقادی وعمیق به تعهّد اجتماعی، افراد جامعه را به سوی عقلانیت وآینده نگری سوق می دهد و اراده تحقیق وکنکاش وجستجو را در جامعه بالنده ترمی کند. جامعه ای که قبل از هرانتخابی در پرتو تحقیق وتفحّص خردورزانه به شناخت درست واصولی دست پیدا می کند، دردام وعده های کاذب غیر اصولی،تطمیع های رنگارنگ وتهدیدات مختلف،گرفتار نمی شود و مبتلا به آفت های قبل ازانتخاب نمی گردد. شناخت واقعی قبل از انتخاب، به انتخاب کنندگان توانی توأم با بصیرت می بخشد تا بتوانند با توسل به شاخص های حقیقی ومطلوب جامعه، بهترین انتخاب را رقم بزنند.