امروز سه شنبه۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۵۰:۱۰

شناسه خبر: 2499
منتشر شده در تاریخ: ۲۰ آذر ,۱۳۹۴
ساعت: ۱۱:۳۲ ب.ظ
سعید محمدی:

وفاق شهروندی (یک)

یادداشت :   سعید محمدی _وفاق شهروندی (یک) در این گفتار و سلسله گفتارهایی که زین پس از پی می آید خواهم کوشید تلقی خود را از سیاست کشور و مسائل سیاسی و اجتماعی پیش رو اجمالا و در ح بضائت مجال در معرض ملاحظه و مداقه و نقد قرار دهم. سخن بیش از تمایل […]

یادداشت :

814437271_111358 

سعید محمدی

_وفاق شهروندی (یک)

در این گفتار و سلسله گفتارهایی که زین پس از پی می آید خواهم کوشید تلقی خود را از سیاست کشور و مسائل سیاسی و اجتماعی پیش رو اجمالا و در ح بضائت مجال در معرض ملاحظه و مداقه و نقد قرار دهم.

سخن بیش از تمایل به گفته شدن نیاز به شنیده شدن دارد،نیوشیدن فعال و نه تبعیت صرف منفعل…

کلمات در معرض گوش ها و هوش های آگاه قوام می یابد و سخن می گردد وگرنه اصواتی است متصاعد که نه شوری برمی انگیزاند و نه موجد حرکتی خواهد شد.بدین اعتبار این سخنان برای آگاهانه و فعالانه شنیده شدن مکتوب می شوند و پذیرای نقد خواهند بود…

برای پیشرفت،برای مقاومت،برای توسعه همه جانبه و پایدار علاوه بر توسعه علمی و تکنولوژیک و در پیش گرفتن سیاست و اقتصادی کارآمد آنچه بیشتر از هر چیزی بعنوان بن مایه و اساس هرگونه پیشرفت و توسعه در سطح ملی برای هر کشوری لازم به نظر می رسد وفاق ملی است.وفاق ملی عنصر قوام بخش هرگونه چشم انداز توسعه و پیشرفت در سطح کلان و ملی است.

هر گونه سیاست توسعه ایی در غیاب وفاق ملی و عزم ملی نقش برآب خواهد بود و در نهایت بی نتیجه.

اما این وفاق ملی چگونه حاصل می آید؟… چگونه می توان به وفاقی در سطح کلان دست یافت؟؟… بی شک وفاق ملی در هر زمینه ای مستلزم زیرساختهایی است که در هر کشور مهیا کننده ی زمینه های وفاق خواهد بود.

سابقه تاریخی وروح قومی زمینه های شکل گیری دولت- ملت،هویت ملی وپدیده هایی مدرن هستند، بی شک هر سیاستی در نظرگاهی خاص از پی صورتبندی پدیدارهای فوق است.در این میان اما سیاستی موفق و اصیل خواهد بود که بیش از دیگران به هویت حقیقی و روح قومی آن سرزمین تعلق داشته باشد، تعریفی جامع از هویت ملی بطوری که دامنه ی پوشش آن متضمن همپوشانی حداکثری شهروندان باشد.شکست روایت روسی مارکسیسم و سیاست عالیه ی اتحاد شوروی در قالب حزب توده به علت همین عدم تلقی صحیح از حقیقت فرهنگی و هویتی این سرزمین و باالعکس تحمیل هویتی ایدئولوژیک و غیر حقیقی و تلاش در جهت تعمیم این هویت جعلی به سراسر کشور بود.این مهم به خصوص در سرزمینی به مانند کشور ما که پراکندگی جمعیتی، قومی آن حداکثری است و شکافهای قومیتی مذهبی و … در آن فعال می باشند بیشتر به چشم خواهد آمد و بیشتر مهم جلوه خواهد کرد .این تعریف در تمامی سطوح مدیریت سیاسی کارآمد است چه در سطح تقسیمات داخلی کشوری چه در سطح ملی و منطقه ای.

هرگاه تعریف حاکمیتی از هویت و روح قومی ملتی که مدعی حکمرانی برآنان است و خود را نمود حقیقی آن جمعیت می داند آنقدر جامع و گسترده باشد که تعداد افرادی که خارج از این تعریف ارائه شده قرار می گیرند به کمترین میزان رسید ، آن حاکمیت و حکومت می تواند امیدوار باشد که بر همین مبنا و اساس می تواند سیاست های خود را به پیش ببرد.سیاست توسعه ایی ،اقتصادی، بین المللی. و امکان بسیج توده ها نیز در چنین شرایطی میسور و ممکن است.در شرایط هجوم تهدیدات خارجی و توطئه های داخلی، توده های تعریف شده توسط سیاست مستقر بسیج خواهند شد به عبارت دیگر سیاست توان بسیج توده ها یی را خواهد داشت که پیشتر آنها را تعریف نموده باشد.وفاقی که یاری رسان حکومت در پیشبرد نیات و اهداف خود است هرچه جامع تر و کلی تر باشد میزان موفقیت آن حکومت در سطح ملی و فرا ملی بیشتر خواهد بود.

لذا هدف ما در بعد سیاست محلی – ملی و منطقه ایی مبتنی بر تحصیل این وفاق خواهد بود. وفاقی که مبتنی بر تعریف هویت و ترسیم چهره ملی ایران زمین و تعریفی ایجابی از این هویت است که در آینده خواهیم کوشید تعریفی از این هویت بدست دهیم و شعاع نوری به قدر وسع بر این مفاهیم و واژه ها بتابانیم تا منظور و مراد از این مفاهیم در نظر عموم هرچه بیشتر معین و مشخص گردد

سعید محمدی

وکیل پایک دادگستری و مشاور حقوقی کمسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران