نهایی شدن پرورش سیست آرتمیا و بیومس آن در شهرستان عجب شیر

نهایی شدن پرورش سیست آرتمیا و بیومس آن در شهرستان عجب شیر

مدیر جهادکشاورزی عجب شیردر بازدید از مجتمع که بهمراه جعفروند مدیرشیلات استان وحجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب صورت گرفت ازنهایی شدن پروژه ۵۵ هکتاری پرورش آرتمیا در شهرستان عجب شیرخبر داد. وی گفت: این طرح در سطح ۵۵ هکتار به عنوان خلیج پرورش آرتمیا و درسطح ۱ هکتار پرورش جلبک برای تغذیه ارتمیاهای تولیدی با […]